Regulamin Przystani Cesarskiej, Gdańsk ul. Dokowa 1

REGULAMIN Przystani Cesarskiej Sp. z o.o.

§1 Definicje:

1. Przystań Cesarska Sp. z o.o. zwana dalej Mariną/Zarządcą Obiektu – ogrodzony teren przystani żeglarskiej w Gdańsku 80-863 przy ulicy Doki 1, składający się z basenu portowego, pomostów pływających, nabrzeży, patio oraz teren wydzielony słupkami drewnianymi, zaplecze sanitarne, tereny do zimowania jachtów.

2. Personel Mariny – kierownik, bosman, wachtowi oraz pozostali pracownicy przystani żeglarskiej, zatrudnieni przez Zarządcę Obiektu.

3. Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna, korzystająca przez dowolny okres z infrastruktury Mariny na podstawie obowiązującego cennika.

4. Rezydent – armator, właściciel lub opiekun posiadający prawo do dysponowania daną jednostką pływającą, osoba fizyczna lub prawna posiadająca podpisaną Umowę na postój na sezon nawigacyjny lub sezon zimowy w Marinie.

5. Członkowie załogi – osoby przebywające na jednostce pływającej w Marinie.

6. W imieniu Zarządcy Obiektu przystanią zarządza bosman, wachtowi, którym przysługuje prawo egzekwowania postanowień niniejszego regulaminu.

7. Regulamin służy zachowaniu bezpieczeństwa, porządku i czystości na terenie Mariny.

8. Umowę stanowi karta postoju.

§2 Przepisy porządkowe:

1. Wejście lub wpłynięcie na teren Mariny lub korzystanie z jej usług, oznacza zaakceptowanie niniejszego regulaminu. Zasady Regulaminu obowiązują wszystkie osoby przez cały okres przebywania na terenie Mariny.

2. Zabrania się kąpieli w basenie Mariny.

3. Zabrania się wstępu na pomosty Mariny osobom nieupoważnionym.

4. Zabrania się pozostawiania dzieci bez opieki dorosłych na terenie Mariny.

5. Zabrania się zmywania naczyń w sanitariatach.

5a. Prace techniczne na pomostach Mariny, takie jak przesuwanie y-bomów, naprawy instalacji elektrycznej i wodnej może wykonywać tylko personel Mariny.

6. Na pomostach mogą przebywać tylko rezydenci lub osoby wskazane przez armatora (skipperzy, ekipy sprzątające) po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Mariny.

7. Miejsce cumowania jednostki wskazuje personel Mariny.

8. Zarządca Obiektu zastrzega sobie prawo do przecumowania łodzi za zgodą Rezydenta podczas prac konserwacyjnych pomostów.

9. Za uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania portu oraz błędów w prowadzeniu jednostek pływających lub zanieczyszczania środowiska odpowiada armator jednostki.

10. Na pomostach Mariny obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, palenia wyrobów tytoniowych oraz e-papierosów. Zakaz dotyczy również zażywania środków odurzających.

11. Zabrania się wprowadzania na teren Mariny psów bez kagańca i smyczy, a każdy właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do sprzątania nieczystości po nim.

12. Zabrania się wywieszania reklam na terenie Mariny bez pisemnej zgody Zarządcy Obiektu.

13.Osoby przebywające na terenie Mariny podczas imprez, wyrażają zgodę na publikację zdjęć do celów marketingowych.

14. Zabrania się wykonywania manewrów z opuszczoną kotwicą.

15. Do Mariny mogą wpłynąć i zacumować jednostki o maksymalnym zanurzeniu do 2,5 m.

16. Użytkownicy i Członkowie Załóg powinni zachowywać się w sposób, który nie będzie obraźliwy lub uciążliwy dla innych Użytkowników, personelu Mariny oraz innych osób przebywających na terenie Mariny.

17. Organizowanie zebrań, spotkań i innych imprez okolicznościowych na terenie Mariny może odbywać się tylko za zgodą Zarządcy Obiektu.

18. Zabrania się rozpalania ognisk, grilla, używania otwartego ognia na terenie Mariny.

19. Zabrania się sprzedawania towarów, rozdawania druków reklamowych oraz przeprowadzania zbiórek pieniędzy czy innych akcji, bez pisemnej zgody Zarządcy Obiektu.

20. Użytkownicy, Rezydenci, Członkowie załóg zobowiązani są do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Sprzęt ratunkowy i przeciwpożarowy znajdujący się na wyposażeniu Mariny może być używany jedynie dla celów ratowniczych.

21. Personel Mariny w każdej chwili może zażądać natychmiastowego usunięcia z terenu przystani Użytkownika, Rezydenta lub Członka Załogi, którzy naruszają zasady niniejszego regulaminu. Brak reakcji ze strony osoby naruszającej regulamin na uwagi personelu Mariny, spowoduje powiadomienie Armatora jednostki, Policji, Ochrony obiektu. Dodatkowo Zarządca Obiektu może domagać się odszkodowania za powstałe straty lub zniszczenia na zasadach obowiązujących w polskim prawie.

22. Każda działalność na terenie Mariny, imprezy klubowe, sportowe i inne imprezy zespołowe, możliwe są wyłącznie za pisemną zgodą Zarządcy Obiektu.

23. Łowienie ryb z nabrzeża, pomostów i jednostek pływających w Marinie jest bezwzględnie zabronione.

24. Podczas operacji związanych z wystawianiem łodzi na ląd oraz ich wodowaniem, obsługą zajmuje się personel Mariny.

25. Podczas operacji dźwigowych oprócz personelu Mariny może przebywać tylko Armator z zachowaniem szczególnej ostrożności, bezpiecznej odległości oraz przepisów BHP.

26. Do korzystania z Mariny uprawnieni są właściciele, armatorzy, opiekunowie oraz załogi jachtów i jednostek motorowych po uiszczeniu opłat postojowych wg. aktualnego cennika dostępnego w bosmanacie oraz na stronie www.przystancesarska.pl.

27. Przy rejestracji jednostek Rezydent ma obowiązek okazania dokumentu potwierdzającego zawarcie aktualnej polisy OC oraz dopuszczenia do ruchu wodnego.

28. Jednostki, których armatorzy nie przedstawią stosownych dokumentów, mogą otrzymać nakaz odpłynięcia łącznie z zakazem przebywania na terenie Mariny.

29. Podczas cumowania jednostek poza godzinami pracy bosmanatu nie ma możliwości wyjścia z portu na ląd, a po jego otwarciu należy niezwłocznie udać się do pracownika przystani w celu wypełnienia karty postoju.

30. Wszelkie formalności związane z postojem jachtu w Marinie należy dokonać niezwłocznie po zacumowaniu, w bosmanacie Zarządcy Obiektu. Opłaty abonamentowe winny być uiszczane z góry w dniu zawarcia umowy.

31. Klucze do portu oraz sanitariatów otrzymuje się od przedstawiciela Zarządcy Obiektu, po wpłaceniu kaucji zwrotnej w bosmanacie Mariny.

32. Wszelkie uszkodzenia dokonane na pomostach oraz zauważone nieprawidłowości należy niezwłocznie zgłosić pracownikowi Mariny.

33. Zarządca Obiektu nie posiada własnego parkingu.

34. Na terenie Mariny w strefie nazywanej Patio, obowiązuje zakaz spożywania produktów spożywczych oraz alkoholu nie zakupionego u przedstawicieli Zarządcy Obiektu.

35. Na terenie Mariny zabrania się wykonywania wszelkich prac remontowych na jednostkach pływających np. piaskowania kadłuba, szlifowania, nakładania powłok lakierniczych itp.

36. Firmy zewnętrzne nie mogą wykonywać żadnych usług na terenie Mariny.

37. Osoby przebywające na terenie Mariny, muszą stosować się do poleceń wydawanych przez pracowników Zarządcy Obiektu, mających na celu zapobieganie niebezpieczeństwom na pozostawionym mieniu oraz zagrażającym życiu i zdrowiu.

38. Na pomostach Mariny nie mogą znajdować się żadne narzędzia i przedmioty, które mogą je zniszczyć, blokować przejście bądź je utrudniać.

39. O tym, czy jednostka może zacumować w porcie decyduje pracownik Mariny.

40. Należy zachować szczególną ostrożność poruszając się po pomostach oraz nabrzeżach Mariny.

41. Wszystkie osoby przebywające na terenie Mariny muszą przestrzegać regulaminu oraz przepisów BHP i PPOŻ.

42. Zabronione jest ćwiczenie manewrów w basenie Przystani bez zezwolenia pracownika Mariny.

43. Zabronione jest podnajmowanie miejsc postojowych.

44. Jednostki z napędem mechanicznym zobowiązane są do poruszania się po Przystani z prędkością nie większą niż 3 węzły.

45. Do bezpłatnego korzystania z sanitariatów (WC oraz prysznic), uprawnieni są tylko armatorzy jednostki.

46. Każda jednostka opuszczająca Przystań Cesarską ma obowiązek wpisania się do Księgi Bosmańskiej.

§3 Postój jednostek pływających na terenie Mariny

1. Marina przeznaczona jest do cumowania jednostek pływających posiadających ważne wymagane prawnie dokumenty bezpieczeństwa, dokumenty rejestracyjne.

2. Okres letni zaczyna się 01.04, a kończy 31.10.

3. W sezonie letnim każda z jednostek ma dostęp do prądu i wody na pomostach oraz do sanitariatów na terenie Mariny.

4. Bezpieczniki w słupkach prądowych są przystosowane tylko do ładowania akumulatorów jednostek.

5. Zabrania się używać dmuchaw, farelek, nagrzewnic, elektronarzędzi, sprzętu o dużym poborze energii elektrycznej oraz wszelkich niebezpiecznych urządzeń na łodziach.

6. Prąd oraz woda mogą być pobierane tylko ze słupków, które znajdują się na pomostach.

7. Bezpieczniki prądowe znajdujące się na pomostach pływających może włączać tylko pracownik Mariny.

8. Okres zimowy zaczyna się 01.11. a kończy z 31.03..

9. W okresie zimowym jednostki mogą pozostać w basenie Mariny bez możliwości zasilania w energię elektryczną oraz wodę.

10. W przypadku opóźnień w opłatach postojowych, Marina będzie naliczać ustawowe odsetki.

11. Płatności postojowe uiszczane są z miesięcznym wyprzedzeniem.

12. Termin płatności dla stałych rezydentów wynosi 7 dni od momentu rozpoczęcia miesięcznego okresu rozliczeniowego.

13. W okresie zimowym Marina nie udostępnia mediów (woda, prąd).

14. Każda jednostka znajdująca się na terenie mariny musi posiadać ważne ubezpieczenie OC.

15. Armatorzy są zobowiązani dostarczyć skan odnowionego ubezpieczenia OC do bosmanatu Przystani Cesarskiej.

§4 Bezpieczeństwo i ochrona środowiska

1. Odpady niebezpieczne lub uznane za szkodliwe dla środowiska (oleje techniczne, gaz, rozpuszczalniki, farby, materiały palne, środki odkażające itp.) Użytkownicy Mariny i członkowie załóg zobowiązani są do utylizowania we własnym zakresie.

2. Na terenie Mariny oraz na jednostkach pływających nie wolno przechowywać jakichkolwiek materiałów łatwopalnych, wybuchowych, niebezpiecznych dla zdrowia, których posiadanie jest zakazane przez prawo – za wyjątkiem obowiązkowego wyposażenia wynikających z przepisów prawnych oraz materiałów stosowanych do obsługi jednostek pływających.

3. Odpady komunalne Użytkownicy Mariny i członkowie załóg są zobowiązani dostarczać posegregowane w workach o pojemności do 35 l., do wyznaczonego miejsca i pojemników.

4. Zabrania się zanieczyszczania terenu Mariny np. czyszczenie toalet w łodziach, czyszczenie zęz, wyrzucania śmieci do wody oraz na ląd.

5. W przypadku zaistnienia sztuacji awaryjnej lub zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, każdy kto jest świadkiem takiego zdarzenia powinien natychmiast zareagować i osobiście powiadomić:
● obsługę Mariny

● Kapitanat Portu nr. Tel 58 347 38 71

● Pogotowie Ratunkowe nr Tel. 999.
● Straż Pożarną nr Tel. 998.
● Policję nr Tel. 997.
● zadzwonić pod nr alarmowy nr 112.

6. Obsługa Przystani organizuje i kieruje akcją ratowniczą i w tym celu ma prawo wezwać do pomocy wszystkie osoby znajdujące na terenie Przystani.

§5 Zakres odpowiedzialności

1. Za wypadki i zdarzenia spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu Zarządca Obiektu nie odpowiada.

2. W przypadku zanieczyszczenia pomostów bądź terenów należących do Mariny, należy je niezwłocznie usunąć. W innym przypadku pracownik Zarządcy Obiektu sprzątnie zabrudzenia i sporządzi dokumentację na podstawie, której zostanie obciążony armator kwotą w wysokości 500 zł.

3. Za powstałe uszkodzenia własności i wyposażenia Mariny lub zanieczyszczanie środowiska odpowiada armator jednostki. Zapis dotyczy części lądowej i wodnej.

4. Zarządca Obiektu nie ponosi odpowiedzialności za straty mogące powstać na skutek:
● Włamań i kradzieży
● Działania żywiołów i siły wyższej
● Błędów cumowniczych, zerwania cumy lub odbijaczy
● Błędów manewrowania innych jednostek

§6 Postanowienia ogólne

1. Nie przestrzeganie regulaminu Przystani Cesarskiej skutkować może natychmiastowym rozwiązaniem umowy postoju lub podjęciem odpowiednich kroków prawnych.

2. Zarządca Obiektu zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy postoju z miesięcznym wyprzedzeniem.

3. Rezydent ma prawo do wypowiedzenia umowy postoju z miesięcznym wyprzedzeniem. W przypadku jej wypowiedzenia, Rezydent musi opłacić różnicę w cenie, adekwatnie do obowiązującego cennika oraz dla danego okresu postoju.

4.Cennik opłat dostępny jest w bosmanacie oraz na stronie internetowej Mariny (www.przystancesarska.pl).

5. Zmiany w cenniku nie dotyczą jednostek z opłaconym postojem do momentu zakończenia karty postoju.

6. W SPRAWACH NIEUREGULOWANYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE MAJĄ ZASTOSOWANIE OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA, W TYM MIĘDZYNARODOWE PRZEPISY O ZAPOBIEGANIU ZANIECZYSZCZENIOM NA MORZU ‘’KONWENCJA MARPOL 73/78’’, ‘’KONWENCJA HELSINKI 74’’, ZARZĄDZENIE DYREKTORA URZĘDU MORSKIEGO W NR. 5 Z DNIA 20 LUTEGO 2013 R.PRZEPISY PORTOWE (DZ. U. WOJ. POM. POZ. 1314) ORAZ INNE PRZEPISY PORZĄDKOWE WYDANE NA PODSTAWIE ART. 48 USTAWY Z DNIA 21 MARCA 1991 R. O OBSZARACH MORSKICH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I ADMINISTRACJI MORSKIEJ LUB/I USTAWY Z DNIA 18 SIERPNIA 2011 R. O BEZPIECZEŃSTWIE MORSKIM.