1.

Do korzystania z portu oraz przystani uprawnione są załogi jachtów i łodzi motorowych po uiszczeniu opłat wg obowiązującego cennika. Cennika dostępny w biurze Przystani Cesarskiej lub na stronie internetowej www.przystancesarska.pl.

2.

Miejsce postoju jednostki zależne jest od jej zanurzenia oraz długości. Podczas cumowania jednostki pływającej należy przestrzegać poleceń obsługi Przystani Cesarskiej.

3.

Wszelkie formalności z postojem jachtu w porcie należy uregulować niezwłocznie po zacumowaniu w biurze Przystani Cesarskiej . Opłaty abonamentowe winny być uiszczane z góry w dniu zawarcia umowy (chyba, że umowa stanowi inaczej).

4.

W przypadku nie uiszczenia należności z góry, zalegania z opłatami lub nie dopełnienia formalności (powyżej jednego miesiąca) określonych w niniejszym regulaminie, traci się uprawnienie do zniżek przewidzianych w cenniku.

5.

Jednostka, która nie ureguluje opłaty lub odmawia przedłożenia lub podpisania stosownych dokumentów, zostanie zobowiązana przez pracowników portu, a w razie potrzeby w asyście policji, do natychmiastowego opuszczenia portu z zakazem powrotu. W przypadku zalegania z opłatami względem Przystani Cesarskiej zostaną podjęte kroki prawne celem wyegzekwowania powstałych należności. W zaistniałej sytuacji właściciel Przystani poza skierowaniem sprawy do sądu zastrzega sobie prawo do skierowania wniosku o wpis do rejestru dłużników Krajowego Rejestru Sądowego.

6.

Zabrania się kąpieli na terenie basenu portu jachtowego.

7.

Zabrania się wstępu na pomost pływający osobom nieupoważnionym.

8.

Zabrania się wędkowania na terenie basenu portu jachtowego.

9.

Zabrania się pozostawiania dzieci bez opieki dorosłych.

10.

Na teren przystani mogą̨ wjeżdżać i pozostawiać pojazdy osobowe członkowie załóg jednostek cumujących.

10 a).

Podczas imprez organizowanych na terenie przystani, prawo wjazdu i postoju pojazdów mechanicznych może być ograniczone.

11.

Osoby przebywające na terenie portu powinny stosować się do poleceń wydawanych przez pracowników portu, mających na celu zapobieganie niebezpieczeństwom na pozostawionym mieniu oraz zagrażającym życiu i zdrowiu osób przebywającym na jej terenie.

12.

Za powstałe uszkodzenia wyposażenia portu lub zanieczyszczanie środowiska odpowiada załoga jednostki pływającej według protokołu oszacowania strat. W razie niedopełnienia formalności lub nieuiszczenia opłat pobytowych jednostka podlega zatrzymaniu do wyjaśnienia przez służby do tego powołane.

13.

Na wezwanie bosmana przystani, każda jednostka zobowiązana jest dobić do wskazanego miejsca, a kapitan jednostki ma obowiązek przedstawienia dokumentów jednostki.

14.

Zabrania się wszelkich prac pokładowych, które mogą zanieczyścić środowisko naturalne oraz stworzyć sytuacje niebezpieczne dla innych jachtów oraz portu.

15.

Na terenie portu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i środków odurzających.

16.

Załogi jachtów powinny przestrzegać przepisów przeciwpożarowych.

17.

Każdy, kto chce skorzystać z usług obcych (świadczonych przez podmiot spoza portu) na terenie portu zobowiązany jest to uzgodnić uprzednio z obsługą portu.

18.

Jednostki oraz osoby nieprzestrzegające powyższych ustaleń nie mają prawa korzystać z wszelakich usług świadczonych przez port.Do powyższych zaleceń mają zastosowanie międzynarodowe przepisy o zapobieganiu zanieczyszczeniom na morzu KONWENCJA MARPOL 73/78, KONWENCJA HELSINKI 74 oraz przepisy portowe na podstawie art. 48 z dnia 21 marca 1991r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i Administracji Morskiej.